ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน พ.ย.65
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน ต.ค.65
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0010.33/159
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 0010.33/159
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/31
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.65 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร., บช.ทท. และ บช.สอท.) กช. ที่ 0010.32/14
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.65 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., ศยก., บช.ศ., ภ.5- ภ.9 และ ศปก.ตร.สน..) กช.0010.33/31
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.65 (บช.ก., ภ.1-4, ตชด.) 0010.34/
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65 0010.33/2
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ธันวาคม 2565 0010.34/15
ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) กช.ที่ 0010.34/2439
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.65 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร. และ บช.ทท.) กช. ที่ 0010.32/620
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.65 0010.33/2364
มอบพระผงพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์เปิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2543 ให้แก่ผู้เช่าบูชา เพื่อสมทบเข้าเป็นเงินสวัสดิการข้าราชการตำรวจกองบัญชี
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.65 (บช.ก., ภ.1-4, ตชด.) 0010.34/2363
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 พ.ย. 65 0010.33/448
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 0010.34/2365
การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMIS Thai กช. 0010.33/2316
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/6359
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai ตามหนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/2210
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.65 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร. และ บช.ทท.) กช. ที่ 0010.32/2152
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.65 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., วตร., ภ.5-ภ.9) กช.0010.33/2150
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.65 (บช.ก.,บช.ตชด.,ภ.1-4) กช.0010.34/520
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ตุลาคม 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน ก.ย.65
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน ส.ค.65
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ต.ค. 65 0010.33/401
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หนังสือ กช. ที่ 0010.32/2128
รายการคงค้าง ณ 31 ตุลาคม 2565
ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม 0010.33/2089