ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
ประชุมบริหารกองบัญชี ครั้งที่ 3/2566
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านการเงินการบัญชีเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการใบสั่ง (Police Ticket Management : PTM) ประจำปีงบประมาณ 2566
แนวทางการดำเนินการหลังการตรวจสอบพัสดุประจำปี การตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai กับทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วย ณ วันสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2566 0010.33/4767
ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เพื่อการจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0010.32-4552
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.66 (รพ.ตร., สตม., สพฐ.ตร., บช.น., บช.ทท. และ บช.สอท.) กช. 0010.32/1906
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.66 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., วตร., ภ.5-ภ.9) 0010.33/1899
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สงป. ที่ 0010.32/4392
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.66 (บช.ก., ภ.1-4, บช.ตชด.) 0010.34/1903
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thaiประจำเดือน ส.ค.66 0010.34/1907
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ส.ค.66 0010.33/1900
ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กช. ที่ 0010.34/1845
แนวทางปฏิบัติกรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบ New GFMIS Thai ด้วย GFMIS Token Key 0010.34/1762
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ของ สงป. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.66 0010.33/1669
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค..66 (รพ.ตร., สตม., สพฐ.ตร., บช.น. และ บช.สอท.) กช. 0010.32/1668
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ก.ค.66 0010.33/1666
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.66 (บช.ก., ภ.1-ภ.4, บช.ตชด.) 0010.34/1654
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ก.ค.66 0010.34/1656
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย.66 0010.33/3706
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 224 หน่วย ผ่านระบบ microsoft teams
โครงการ "กองบัญชี ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำชีวิต" ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานด้านบัญชีเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาบุคลากรด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กช. 0010.311/1510
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.66 (รพ.ตร., สตม., สพฐ.ตร., บช.น., บช.ทท. และ บช.สอท.) กช. ที่ 0010.32/1457
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.66 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., วตร., ศยก., ภ.5-ภ.9) 0010.33/1456
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.66 (บช.ก., ภ.1-4, บช.ตชด.) 0010.34/1455
กำชับการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/3253
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย.66 0010.33/1452
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มิ.ย.66 0010.34/1440
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน มิ.ย.66