แนวปฏิบัติสำหรับแบบฟอร์ม ขงป 02 Mass Upload ข้อมูลหลักรหัสงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)