รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มี.ค.67

เลขที่หนังสือ
0010.34/772
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มี.ค.67 ( ภายในวันที่ 10 เม.ย.67)