กำหนดอำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่

เป็นฝ่ายอำนวยการหลักดำเนินการเกี่ยวกับการบัญชีของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การตรวจสอบติดตามสถานการใช้จ่ายงบประมาณ การตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิก และภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกำกับดูแลบัญชีสินทรัพย์ในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในระบบ GFMIS ให้มีความถูกต้อง

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานและงานวิชาการด้านการบัญชี รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูลข้อสนเทศ และงานฝึกอบรมด้านการบัญชีแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ