รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ก.พ.67

เลขที่หนังสือ
0010.34/518
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ก.พ.67 (ภายใน 10 มี.ค.67)