รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ม.ค. 67

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 31 ม.ค. 67 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 146 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 199 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 พ.ย. 66

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 30 พ.ย. 66 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 292 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ต.ค. 66

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 31 ต.ค. 66 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 283 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 66

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 30 ก.ย. 66 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 1,234 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ส.ค.66

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 31 ส.ค. 66 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 357 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ก.ค.66

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 31 ก.ค. 66 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 334 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 มิ.ย.66

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 306 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 พ.ค.66

02 มิ.ย. 2566 กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 31 พ.ค. 66 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 222 รายการ
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 เม.ย.66

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai ณ วันที่ 30 เม.ย. 66 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 234 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว