การประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ตร. โดยสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 23

ลงวันที่

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.การประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ ตร.โดยสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 23 โดยมี  พล.ต.ท.พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน เป็นประธานที่ประชุม คุณชุติมา วัฒนาเมธี ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 23 พร้อมคณะ และ พล.ต.ต.หญิง ณัฏฐนันท์ อินทรัตน์ชัยกิจ ผบก.กช. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจกองบัญชี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ