รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ม.ค.67

เลขที่หนังสือ
0010.34/283
ลงวันที่

การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ม.ค.67(ภายใน 10 ก.พ.67)