ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.2561 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4 0010.34/1725
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561 0010.34/5398
มาตราฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน กค 0410.2/ว445
รายการคงค้าง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กช.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1592-1603 และ 1605-1915
ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร. 0010.32/1619
รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2561 0010.32/1582
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 61 กช.0010.33/1563
การตรวจงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2561 บชก., บช.ตชด., ภาค 1-4 0010.34/1534
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ต.ค. 61
รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 0010.34/1533
รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของ ตร. สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/4723-4724
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน 0010.34/4680
การพิจารณาเข้ารับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารการจัดการด้านการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มิติด้านการบัญชีภาครัฐ สงป. 0010.33/4595
ซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณก่อน และการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบงบการเงินของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.60 สงป.0010.33/4662
ขอให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์หน่วยเบิกจ่ายในสังกัด ตร. กช.0010.32/1489
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS กช.0010.32/1475
แนวทางการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/4553
การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 61 0010.33/1449
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขรายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายของ ตร. ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1442
ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 61 กช.ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/1424
สรุปรหัสงบประมาณ และกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/4377-4380, 4382-4385, 4387-4392 และ 4404-4405
ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามผลผลิต กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สงป. ด่วนที่สุด 0010.32/4345 และสงป. ด่วนที่สุด 0010.32/4346
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 0010.32/4336
รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2561
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 2561 0010.32/1403
หนังสือ กช. ที่ 0010.33.1385 ลง 4 ต.ค.61 เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.61 0010.33.1385
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 ก.ย.61 0010.33/312