ข่าว

Default post thumbnail

ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ภ.9, บช.ส., สพฐ.ตร. และ รพ.ตร.)
Default post thumbnail

ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร.

ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร. (ส่ง กช.ภายในวันที่ 5 พ.ย. 62) เพื่อจะได้นำส่ง สตง.
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ส.ค. 62

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ส.ค.62 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 962 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

ตามสั่งการ ตร. ลง 3 ก.ย. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/4043 ลง 3 ก.ย. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ สตง. ปี 2561 เพิ่มเติม

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.62

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.62 (รพ.ตร., บช.น., สพฐ.ตร. และ สตม.)
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 62

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.62

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 ก.ค.62

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 ก.ค.62 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 798 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 62