ข่าว

Default post thumbnail

การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 มี.ค.62

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค. 62

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน มี.ค.62 (สพฐ.ตร., บช.น. สตม., รพ.ตร.) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน
Default post thumbnail

รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.2562 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน เม.ย.62 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562

Default post thumbnail

แจ้งแนวทางดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แจ้งแนวทางดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ประเภทค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล) ระยะเวลาตามแผน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 62
Default post thumbnail

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 62

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 62 (รพ.ตร. สพฐ.ตร. สตม. บช.น.) ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ 10 มี.ค.62
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 62