• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 0423.3/ว267 ลง 3 ส.ค.58 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ

 

รายการคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายการคงค้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายการคงค้าง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558

รายการคงค้าง ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558

รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558

รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 19 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th