• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS ณ 31 ต.ค. 60

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างในระบบ GFMIS ณ 31 ต.ค. 60

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/1803 ลง 8 พ.ย.2560 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 13 พ.ย.2560)

หนังสือ กช.สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/1787 ลง 7 พ.ย. 60 เรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขอตกลงกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาการเก็บรักษาเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เงินประกันทรัพย์สินเสียหาย และเงินบำรุงอาคารที่พักอาศัย

หนังสือ กช.สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/1787 ลง 7 พ.ย. 60 เรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขอตกลงกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาการเก็บรักษาเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เงินประกันทรัพย์สินเสียหาย และเงินบำรุงอาคารที่พักอาศัย ส่ง กช.สงป.ภายในวันที่ 10 พ.ย. 60

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน ต.ค.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ต.ค.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 พ.ย.2560

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/5868 ลง 31 ต.ค. 60

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/5868 ลง 31 ต.ค. 60 ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/5833 ลง 27 ต.ค. 60 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของ ตร. กรณีการสรุปผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทะิภาพการลดค่าใช้จ่ายในภาพรวม ตร. ประเภทค่าสาธารณูปโภค (ค่าโทรศัพท์และค่าไปรษณีย์)

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/5867 ลง 31 ต.ค. 60

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/5867 ลง 31 ต.ค. 60 ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/5833 ลง 27 ต.ค. 60 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการนำข้อมูลต้นทุนมาใช้ในการบริหารจัดการของ ตร. (กรณีการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

รายการคงค้าง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th