• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. บช.ตชด. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

รายการคงค้าง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558

รายการคงค้าง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2558

ตามอนุมัติ ตร. ลง 19 มิ.ย. 58 ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/4007 ลง 18 มิ.ย. 58 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติม

ตามอนุมัติ ตร. ลง 19 มิ.ย. 58 ท้ายหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/4007 ลง 18 มิ.ย. 58 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เพิ่มเติม

รายการคงค้าง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558

รายการคงค้าง ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2558

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี
   อาคาร 18 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทร. 0-2205-2338, 2701 E-mail accountancy.di@police.go.th