• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตัวอย่างแบบฟอร์มทะเบียนคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี (update 20.06.2557)

ตัวอย่างแบบฟอร์มทะเบียนคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกใช้ในการควบคุมการจัดทำบัญชี ตามระบบ GFMIS

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. บช.ตชด. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

ตรวจสอบ งบทดลอง เดือน ส.ค.2557

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลองเดือน ส.ค.2557 ปรากฎว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อน และบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 30 ก.ย.2557

รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กันยายน 2557

รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กันยายน 2557

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี
   อาคาร 18 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทร. 0-2205-2338, 2701 E-mail accountancy.di@police.go.th