• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล 

"เชิญชวนให้คนไทยทุกคนและทุกหมู่เหล่าได้ร่วมใจตั้ง ปณิธานความดี และปฏิบัติตามปณิธาณนั้น ให้บรรลุผลที่เป็นรูปธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน"

 

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/0176 ลง 5 ก.พ.2559 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS และหนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/0177 ลง 5 ก.พ.2559 เรื่อง ให้เร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 29 ก.พ.2559)

ตรวจสอบงบททดลอง เดือน ม.ค.2559 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ม.ค.2559 ปรากฏว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 29 ก.พ.2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 มกราคม 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 มกราคม 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 มกราคม 2559

รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 มกราคม 2559

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th