• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 มกราคม 2561

หนังสือ กช. ที่ 0010.322/39 ลง 11 ม.ค. 61 เรื่อง ขอทราบข้อมูลของบัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น และบัญชีรายได้รอการรับรู้

หนังสือ กช. ที่ 0010.322/39 ลง 11 ม.ค. 61 เรื่อง ขอทราบข้อมูลของบัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น และบัญชีรายได้รอการรับรู้ พร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ตร. ส่ง กช. ภายในวันที่ 8 ก.พ. 61

หนังสือ กช. ที่ 0010.322/38 ลง 11 ม.ค. 61 เรื่อง ขอทราบข้อมูลลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมจากเงินนอกฝากธนาคาร

หนังสือ กช. ที่ 0010.322/38 ลง 11 ม.ค. 61 เรื่อง ขอทราบข้อมูลลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมจากเงินนอกฝากธนาคาร พร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ ตร. ส่ง กช. ภายในวันที่ 8 ก.พ. 61 

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/023 ลง 8 ม.ค.2561 เรื่อง การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS
(ภายในวันที่ 13 ม.ค.2561)

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ธ.ค.60

รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ธ.ค.60

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน ธ.ค.2560 บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4

กช. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ธ.ค.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 ม.ค.2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560

รายการคงค้าง ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2560

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th