• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. บช.ตชด. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

หนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/5724 ลง 19 พ.ย. 57 เรื่อง ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง ตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/5724 ลง 19 พ.ย. 57 เรื่อง ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง ตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเงินนอกงบประมาณที่ไม่สามารถใช้จ่ายได้ ไม่ต้องจัดทำและนำส่งข้อมูล ได้แก่ เงินมัดจำ และเงินประกันทุกประเภท เงินรับฝากจัดสรรถอนคืน (ส่วนที่นำส่ง อปท.) เงินนอกงบประมาณตามวัตถุประสงค์อื่น เงินของกลางคดีอาญา

รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.32/1581,1582 ลง 13 พ.ย.57 เรื่อง การตรวจสอบแก้ไขงบทดลองที่บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.33/1581,1582 ลง 13 พ.ย.57 เรื่อง การตรวจสอบแก้ไขงบทดลองที่บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ของงวดที่ 1-16 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี
   อาคาร 18 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทร. 0-2205-2338, 2701 E-mail accountancy.di@police.go.th