• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. บช.ตชด. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 เมษายน 2558

รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 เมษายน 2558

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง ผ่าน GFMIS Web Online, คู่มือการบันทึกรายการนำส่งเงินฝากคลังผ่าน GFMIS Web Online และ วิธีการเรียกรายงานงบการเงินในระบบ GFMIS

รายการคงค้าง ประจำเดือน มี.ค.58

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.34/590 -591 ลง 9 เม.ย.58 ขอให้เร่งรัด เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 27 เม.ย.58

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี
   อาคาร 18 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทร. 0-2205-2338, 2701 E-mail accountancy.di@police.go.th