• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. บช.ตชด. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

รายการคงค้าง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557

รายการคงค้าง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557

รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557

รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง

1.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว260 ลง 24 ก.ย.2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน web online

2.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว264 ลง 25 ก.ย.2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online)

3.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว276 ลง 30 ก.ย.2557 เรื่อง การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online

 

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี
   อาคาร 18 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทร. 0-2205-2338, 2701 E-mail accountancy.di@police.go.th