• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินภาพรวม ตร. รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.33/1754 ลง 15 ธ.ค.57 เรื่อง แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินภาพรวม ตร. รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. บช.ตชด. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง

หนังสือ กช.สงป. ที่ 0010.33/1774 ลง 17 ธ.ค.57 เรื่องการตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง

รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557

รายการคงค้าง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี
   อาคาร 18 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทร. 0-2205-2338, 2701 E-mail accountancy.di@police.go.th