• ปณิธาน ของ กองบัญชี " มุ่งมั่นปฏิบัติงานด้านบัญชีด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ "

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.2561 บชก., บช.ตชด., ภาค1-4

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน มิ.ย.2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4 ) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 ก.ค. 2561

รายงานรายการคงค้างประจำเดือน

หนังสือ กช.ที่ 0010.34/926 ลงวันที่ 4 ก.ค. 2561 เรื่องการเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS ( ภายใน 13 ก.ค.2561 )

หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/2657 ลง 4 ก.ค. 61 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/2657 ลง 4 ก.ค. 61 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 มิ.ย.61

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 มิ.ย.61

รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561

รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   อาคาร 5 ชั้น 5 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. 0-2205-2701 E-mail accountancy.di@police.go.th