• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. บช.ตชด. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557

รายการคงค้าง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557

แจ้งหนังสือเวียนของกรมบัญชีกลาง

1.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว260 ลง 24 ก.ย.2557 เรื่อง วิธีการเรียกรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงาน ผ่าน web online

2.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว264 ลง 25 ก.ย.2557 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 (GFMIS Terminal) และรายงานแสดงยอดตามหน่วยรับงบประมาณ (GFMIS Web Online)

3.หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว276 ลง 30 ก.ย.2557 เรื่อง การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online

 

รหัสงบประมาณ กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี
   อาคาร 18 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทร. 0-2205-2338, 2701 E-mail accountancy.di@police.go.th