• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตัวอย่างแบบฟอร์มทะเบียนคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี (update 20.06.2557)

ตัวอย่างแบบฟอร์มทะเบียนคุมการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี เพื่อให้หน่วยงานผู้เบิกใช้ในการควบคุมการจัดทำบัญชี ตามระบบ GFMIS

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. บช.ตชด. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

รายการคงค้าง ณ วันที่ 22 กันยายน 2557

รายการคงค้าง ณ วันที่ 22 กันยายน 2557

การจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/4653 ลง 19 ก.ย. 57

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/4671 ลง 19 ก.ย. 57

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/4672 ลง 19 ก.ย. 57

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/4673 ลง 19 ก.ย. 57

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/4674 ลง 19 ก.ย. 57

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/4675 ลง 19 ก.ย.57

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/4676 ลง 19 ก.ย. 57

 

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี
   อาคาร 18 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทร. 0-2205-2338, 2701 E-mail accountancy.di@police.go.th