• ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตรวจสอบ งบทดลอง เดือน มี.ค.2557

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลองเดือน มีนาคม 2557 ปรากฎว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อน และบันทึกบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 30 เม.ย.2557

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อประสานงาน

ฝ่ายบัญชี 1 กช.  

รับผิดชอบหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด สตม. บช.น. สพฐ.ตร. บช.ตชด. โทร 0 2205 2288 และ 0 2205 1663

รับผิดชอบ ต้นทุนผลผลิต รายงานภาพรวม ตร. และหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. และ กง.สงป. โทร 0 2205 2340

รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 เมษายน 2557

รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 เมษายน 2557

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/1843 ลง 8 เม.ย.57 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 6 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

หนังสือ สงป. ที่ 0010.322/1843 ลง 8 เม.ย.57 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 6 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีบริหารของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

Pages

Subscribe to Board of Royal Thai Police, Accountancy Division RSS

   กองบัญชี
   อาคาร 18 ชั้น 1 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   โทร. 0-2205-2338, 2701 E-mail accountancy.di@police.go.th