ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 มิ.ย.62) 0010.34/934
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 พ.ค.62 0010.33/174
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.62 0010.34/931
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 62 0010.32/930
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.62 กช.0010.33/929
แจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 0010.32/2333
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0010.32/ว 27
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีหน่วยงานผู้เบิก ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กช 0010.33/788
รายการคงค้าง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 15 พ.ค.62) 0010.34/775
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย. 62 0010.32/768
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 เม.ย.62 0010.33/147
การตรวจสอบงบทดลอง ประจำเดือน เม.ย.62
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน เม.ย.2562 (บช.ก, บช.ตชด, ภาค1-4)
รายการคงค้าง ณ วันที่ 22 เมษายน 2562
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด 0010.32/1648
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 มี.ค.62 0010.33/122
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค. 62 0010.32/621
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม 0010.32/1514
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มี.ค.2562 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4 0010.34/630
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 กช.0010.33.628
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS น.0010.34/620
แจ้งแนวทางดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0010.32/1476
รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1104