ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 พ.ย.62 0010.33/378
เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 13 ธ.ค.62) 0010.34/5930
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 62 0010.32/5931
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.62 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4) 0010.34.5922
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 62 สงป.0010.33/5921
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องที่ 1-3 0010.33/5883
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องที่ 1-3 0010.33/5883
ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สงป.0010.32/5779-5778 กช.0010.32/1728-1730
ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด 0010.32/5705
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบงบการเงินและบริหารพัสดุของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63 0010.33/3812
ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/5504 - 5529 0010.32/1666-1667
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ต.ค. 62 0010.33/346
หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว67 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.33/ว67
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.62 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4) 0010.34.5425
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.62 0010.32/5424
เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 15 พ.ย.62) 0010.34/5401
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 62 สงป 0010.33.5402
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/4363
รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการนำเข้าข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของ ตร. 0010.32/5278-5279
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
การนำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS สงป. 0010.33/5256
แบบสอบถามการควบคุมภายในสำหรับงวดบัญชีปีงบประมาณ 2562 0010.32/5146
ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร. ด่วนที่สุด 0010.32/5011
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0010.32/4906
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 10 ต.ค.62) 0010.34/4901
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.62 0010.33/4896
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.62 0010.34.4897
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 62 0010.32/4889
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 ก.ย. 62 0010.33/304
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชี