หนังสือแจ้งหน่วย

Default post thumbnail

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

Default post thumbnail

ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขอตกลงกระทรวงการคลัง

หนังสือ กช.สงป. ด่วนที่สุด ที่ 0010.322/1787 ลง 7 พ.ย. 60 เรื่อง ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขอตกลงกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาการเก็บรักษาเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
Default post thumbnail

ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

Default post thumbnail

การดำเนินการตามข้อเสนอแนะรายงานการเงินรวมภาครัฐ

หนังสือ ตร. ที่ 0010.322/5017 ลง 21 พ.ย. 60 เรื่อง การดำเนินการตามข้อเสนอแนะรายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
Default post thumbnail

เรื่อง รหัสกิจกรรมย่อย

หนังสือ กช. ที่ 0010.322/30 ลง 8 ม.ค. 61 เรื่อง รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบ
Default post thumbnail

ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชี (22พ.ย.2553)

ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชีที่กรมบัญชีกลางตั้งข้อสังเกต*ภายในวันที่1ธ.ค.2553นี้(22พ.ย.2553)
Default post thumbnail

กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสตง. (18พ.ย.2553)

กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสตง.จากการตรวจสอบรายงานการเงินปีงบประมาณพ.ศ.2552ของตร.(18พ.ย.2553)
Default post thumbnail

การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน (18พ.ย.2553)

การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา170ปีงบประมาณพ.ศ.2553(18พ.ย.2553)
ไฟล์แนบ
rubjay170.pdf940.62 KB
Default post thumbnail

การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน (07.10.2010)

การจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา170ปีงบประมาณพ.ศ.2553(07.10.2010)