ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/5504 - 5529 0010.32/1666-1667
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ต.ค. 62 0010.33/346
หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว67 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 0010.33/ว67
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.62 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4) 0010.34.5425
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.62 0010.32/5424
เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 15 พ.ย.62) 0010.34/5401
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 62 สงป 0010.33.5402
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/4363
รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการนำเข้าข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของ ตร. 0010.32/5278-5279
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
การนำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS สงป. 0010.33/5256
แบบสอบถามการควบคุมภายในสำหรับงวดบัญชีปีงบประมาณ 2562 0010.32/5146
ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร. ด่วนที่สุด 0010.32/5011
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0010.32/4906
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 10 ต.ค.62) 0010.34/4901
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.62 0010.33/4896
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.62 0010.34.4897
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย. 62 0010.32/4889
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 ก.ย. 62 0010.33/304
เรื่อง แจ้งเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ขอข้อมูลรายละเอียดบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 30 ก.ย. 62 0010.32/1443
การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. 0010.32/3159
การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ตร. 0010.32/3055
ขอให้จัดส่งข้อมูลรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 0010.32/4240
ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร. 0010.32/1387
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ส.ค. 62 0010.33/266
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 16 ก.ย.62) 0010.34/1367
ตามสั่งการ ตร. ลง 3 ก.ย. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/4043 ลง 3 ก.ย. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ สตง. ปี 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/4043
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.62 0010.32/1362
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 62 กช.0010.33/1363