ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 ก.พ.63
เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 ก.พ.63) 0010.34/555
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ม.ค.63 0010.33/037
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.63 0010.33/530
เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร. ด่วนที่สุด 0010.32/503
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.63 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4) 0010.34.516
ขอให้วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด 0010.32/506 และ 507
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 63 0010.32/504
รายการคงค้าง ณ วันที่ 13 มกราคม 2563
เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 ม.ค. 62) สงป. 0010.34/146
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ธ.ค.62 0010.33/005
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 62 0010.32/108
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากการไม่แลกเปลี่ยน 0010.34/94
การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. ด่วนที่สุด 0010.32/ว2
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 62 สงป. 0010.33/61
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.62 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4 ) 0010.34/60
ตามสั่งการ ตร. ลง 24 ธ.ค. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.32/6253 ลง 24 ธ.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ สตง. ปี 2561 เพิ่มเติม 0010.32/6253
เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร. 0010.32/4093
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 พ.ย.62 0010.33/378
เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 13 ธ.ค.62) 0010.34/5930
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 62 0010.32/5931
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.62 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4) 0010.34.5922
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 62 สงป.0010.33/5921
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องที่ 1-3 0010.33/5883
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องที่ 1-3 0010.33/5883
ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สงป.0010.32/5779-5778 กช.0010.32/1728-1730
ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด 0010.32/5705
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบงบการเงินและบริหารพัสดุของ ตร. สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63 0010.33/3812
ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/5504 - 5529 0010.32/1666-1667
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ต.ค. 62 0010.33/346