การประเมิน

Default post thumbnail

แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร.

หนังสือ กช.ที่ 0010.33/1929 ลง 1 ธ.ค. 60 เรื่อง แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรื่องที่ 1-3
Default post thumbnail

การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี พ.ศ.2553

ด้วย กรมบัญชีกลางมีหนังสือ ที่ กค 0423.3/ว 182 ลง 27 พ.ค. 2553 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
Default post thumbnail

การประเมินผลด้านบัญชีบริหาร

หนังสือ สงป.ที่ 0010.32/611 ลง 8 พ.ค. 61 เรื่อง การประเมินผลด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560