รายการประจำเดือน

Default post thumbnail

รายการคงค้าง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2561

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ต.ค.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.2561

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน พ.ค. 2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4) พบว่ามีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.2561 บชก., บช.ตชด., ภาค1-4

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน มิ.ย.2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4 ) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
Default post thumbnail

หนังสือ กช.ที่ 0010.32/931 ลง 4 ก.ค. 61 เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.61

หนังสือ กช.ที่ 0010.32/931 ลง 4 ก.ค. 61 เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.61
Default post thumbnail

กำชับการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร.

หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว 24 ลง 5 ก.ค. 61 เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561