รายการประจำเดือน

Default post thumbnail

รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561

หนังสือ กช. ที่ 0010.34/1358 ลง วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่องเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS ( ภายในวันที่ 12 ต.ค.61 )
Default post thumbnail

รายการคงค้าง ณ วันที่ 24 กันยายน 2561

Default post thumbnail

รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 กันยายน 2561

Default post thumbnail

รายการคงค้าง ณ วันที่ 5 กันยายน 2561

Default post thumbnail

รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลอง เดือน

กช.สงป. ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ต.ค.2560 (บช.ก., บช.ตชด., ภ.1 - 4) พบว่ามีรายการบัญชีคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.2561

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน พ.ค. 2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4) พบว่ามีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.2561 บชก., บช.ตชด., ภาค1-4

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน มิ.ย.2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4 ) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง