ข่าวและกิจกรรม

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ธ.ค.62

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 424 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 62

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 62 (บช.ทท.,บช.น., สตม., สพฐ., รพ.ตร.)
Default post thumbnail

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร.

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร.
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 62

Default post thumbnail

ตามสั่งการ ตร. ลง 24 ธ.ค. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.32/6253 ลง 24 ธ.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ สตง. ปี 2561 เพิ่มเติม

ตามสั่งการ ตร. ลง 24 ธ.ค. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.32/6253 ลง 24 ธ.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ สตง. ปี 2561 เพิ่มเติม (ของหน่วยงานผู้เบิก บช.ก.,
Default post thumbnail

เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร.

เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร. ส่ง ตร.(ผ่าน กช.) ภายในวันที่ 8 ม.ค.63 (ห้ามผัดส่ง)
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 พ.ย.62

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 พ.ย.62 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 165 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 62

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 62 (บช.ทท., บช.น., สตม., สพฐ., รพ.ตร.) ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ภูกต้องภายในวันที่ 11 ธ.ค. 62
ไฟล์แนบ