ข่าวและกิจกรรม

Default post thumbnail

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 364 ลง 17 ส.ค.61 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ
Default post thumbnail

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือ ตร.ที่ 0010.33/ว15 ลง 5 เม.ย.61 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Default post thumbnail

กำชับการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว 24 ลง 5 ก.ค. 61 เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เคารพธงชาติ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจ กช., ฝอ.สงป., ฝทง.สงป. ร่วมเคารพธงชาติ บริเวณด้านหน้าอาคาร ๑ ตร. พร้อมทั้งตรวจสอบระเบียบการแต่งเครื่องแบบและทรงผม