คู่มือปฏิบัติการด้านบัญชี

Default post thumbnail

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปิดหน่วยเบิกจ่าย (12.10.2010)

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปิดหน่วยเบิกจ่ายในระบบGFMISกรณีการปิดหน่วยเบิกจ่ายภายในกรมเดียวกันและการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบGFMIS(12.10.2010)