ข่าวสารกองบัญชี

ม.ค.
19
2565
ม.ค.
06
2565

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

เลขที่หนังสือ
หนังสือ กช. ที่ 0010.32.23 ลง 6 ม.ค.65
ลงวันที่
ธ.ค.
30
2564

ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

เลขที่หนังสือ
กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1912
ลงวันที่