แนวทางการบันทึกรายการบัญชีรายได้ค้างรับ ณ ตอนสิ้นปีงบประมาณ

เลขที่หนังสือ
สงป. ที่ 0010.32/1041
ลงวันที่

แนวทางการบันทึกรายการบัญชีรายได้ค้างรับ ณ ตอนสิ้นปีงบประมาณ