ข่าวสารกองบัญชี

พ.ย.
25
2564

การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (New GFMIS Thai)

เลขที่หนังสือ
หนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1638
ลงวันที่
พ.ย.
18
2564

ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนผลผลิตของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เลขที่หนังสือ
กช. ที่ 0010.32/1564-1567, 1569, 1571 - 1581, 1583, 1585-1586
ลงวันที่
พ.ย.
05
2564
พ.ย.
04
2564