ข่าวสารกองบัญชี

ธ.ค.
29
2564

วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

เลขที่หนังสือ
กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1895
ลงวันที่