กำชับการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานประจำปีให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เลขที่หนังสือ
หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/1292
ลงวันที่

กำชับการจัดส่งรายงานประจำเดือนและรายงานประจำปีให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน