ข่าวสารกองบัญชี

Default post thumbnail

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 62

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 62 (รพ.ตร. สพฐ.ตร. สตม. บช.น.) ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ 10 มี.ค.62
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 62

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 28 ก.พ. 62

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.2562 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4

"กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ก.พ.2562 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน
Default post thumbnail

การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร.

หนังสือ กช.ที่ 0010.33/388 ลง 27 ก.พ.62 เรื่อง การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร.
Default post thumbnail

ขอให้วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอให้วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่ง กช. ภายในวันที่ 26 ก.พ. 62 (ห้ามผัดส่ง)
Default post thumbnail

ขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ ตร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ ตร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่ง กช. ภายในวันที่ 21 ก.พ. 62
Default post thumbnail

รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)