ข่าวสารกองบัญชี

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ม.ค.63

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ม.ค.63 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 262 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.63

Default post thumbnail

เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร.

เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร.จัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 14 ก.พ.63
Default post thumbnail

ขอให้วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 63

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 63 (รพ.ตร., สตม., บช.น., และ สพฐ.)
Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ธ.ค.62

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ธ.ค.62 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 424 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 62

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 62 (บช.ทท.,บช.น., สตม., สพฐ., รพ.ตร.)
Default post thumbnail

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร.

การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร.
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 62