ข่าวสารกองบัญชี

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ต.ค. 62

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ต.ค.62 พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 99 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว
Default post thumbnail

หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว67 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว67 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.62

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.62 (บช.น., สตม., สพฐ.ตร. และ รพ.ตร.) ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง วันที่ 10 พ.ย. 62
ไฟล์แนบ
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 62

Default post thumbnail

การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS

ให้หน่วยเบิกจ่ายยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ณ 30 ก.ย. 62 ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่ง สงป.(กช.) ภายในวันที่ 11 พ.ย. 62
Default post thumbnail

รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการนำเข้าข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของ ตร.

Default post thumbnail

การนำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS

การนำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS (บช.ส., ภ.5, ภ.6, ภ.8, และ ภ.9)