ข่าวสารกองบัญชี

Default post thumbnail

กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง.จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Default post thumbnail

ตามสั่งการ ตร. ลง 23 ม.ค. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.32/321 ลง 23 ม.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม

Default post thumbnail

เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร.

เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร. ส่ง กช. ภายในวันที่ 31 ม.ค. 62 (ห้ามผัดส่ง)
Default post thumbnail

รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ธ.ค. 61

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 61

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 2561 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4

"กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ธ.ค.2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน