ข่าวสารกองบัญชี

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 62

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ม.ค. 62 พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 ก.พ. 62
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.2562 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4

"กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ม.ค.2562 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน
Default post thumbnail

ขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ ตร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ ตร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และบัญชีวัสดุคงคลัง ( บช.ตชด. บช.น. บช.ปส. บก.น.2 บก.น.6 บก.น.7
Default post thumbnail

ขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ ตร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ ตร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่ง กช. ภายในวันที่ 1 ก.พ. 62
Default post thumbnail

ขอข้อมูลเพื่อประกอบการขออนุมัตินำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS

ขอข้อมูลเพื่อประกอบการขออนุมัตินำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS (บช.ตชด. ภ.4 - 6 ภ.8 - 9 บช.ส. บก.ป. และ บก.สส.) ส่ง กช. ภายในวันที่ 7 ก.พ. 62
Default post thumbnail

กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง.จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Default post thumbnail

ตามสั่งการ ตร. ลง 23 ม.ค. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.32/321 ลง 23 ม.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม

Default post thumbnail

เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร.

เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร. ส่ง กช. ภายในวันที่ 31 ม.ค. 62 (ห้ามผัดส่ง)