ข่าวสารกองบัญชี

Default post thumbnail

รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 พ.ย. 61

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย. 61

Default post thumbnail

หนังสือ สั่งการ ตร . ท้ายหนังสือ สงป. ที่ 0010.32/5420 ลง 30 พ.ย.61 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สำหรับหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง.

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.2561 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4

"กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน พ.ย.2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน
Default post thumbnail

ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร.

ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร.
Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2561

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค. 2561 ของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด รพ.ตร. สตม. สพฐ.ตร. และ บช.น.