ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
ข่าวจากฝ่ายบัญชี2กช. ด่วนที่สุด (update 9 ส.ค.53) 0010.331/ว 0046
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี พ.ศ.2553 กค 0423.3/ว 182
ขอทราบข้อมูลของบัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเงินรับฝากอื่น 0010.322/39
การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิก 0010.33/64
รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 0010.322/137
ขอให้วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. 0010.322/246
ข่าวจากฝ่ายบัญชี2กช. ด่วนที่สุด ! พ.ศ. 2553 0010.331/ว 0046
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม 0010.322/817
แจ้งข้อมูลการตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้าง 0010.33/332
หนังสือ กช.ที่ 0010.322/354 ลง 15 มี.ค. 61 0010.322/354
การเผยแพร่มาตรฐานการบัญชีภาครัฐในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลัง
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
แจ้งแนวทางดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 0010.322/1194
หนังสือแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ นำเงินส่งคลังเป็นเช็ค
วิธีการบันทึกรายการบัญชี การนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค
วิธีการบันทึกรายการบัญชีนำ เงินส่งคลังแทนกันเป็นเช็ค
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
วิธีเรียกรายงานเบิกจ่ายในwebonline
แนวปฏิบัติในการล้างลูกหนี้เงินยืมฯ
การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ GFMIS Token Key
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี 0010.012/864
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินฯ
วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารฯ
หนังสือคู่มือการบันทึกรายการโอนขายบิลฯ
โอนขายบิลผ่าน webonline
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0010.33/ว15
การตรวจสอบบัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้าง 0010.33/555
แนวทางการตรวจสอบการบันทึกบัญชี