ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/1104
รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 62 0010.32/451
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ. 62 กช. 0010.33/450
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS น. 0010.34/449
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 28 ก.พ. 62 0010.33/081
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.พ.2562 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4 0010.34/446
การปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของหน่วยงานผู้เบิกในสังกัด ตร. กช.0010.33/388
รายการคงค้าง ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ขอให้วิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด 0010.32/338
หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว11 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร. 0010.33/ว11
หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว11 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร. 0010.33/ว11
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ ตร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด 0010.32/330
รายการคงค้าง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
รหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) 0010.32/311
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ น. 0010.34/713
เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร. 0010.32/696
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ม.ค. 62 0010.33/050
รายการคงค้าง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 0010.34.273
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 62 กช.0010.33/266
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 62 0010.32/259
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.2562 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4 0010.34/258
แนวทางการบันทึกบัญชีรายได้จากเงินช่วยเหลือและรายได้จากการรับบริจาค 0010.32/228
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ ตร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/205
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงินของ ตร. สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด 0010.32/197
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการขออนุมัตินำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS 0010.32/191-192
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง.จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด 0010.32/301