ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า 0010.34/3575
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 ก.ค.62 0010.33/238
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 ส.ค.62) 0010.34/1228
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 62 กช.0010.33/1223
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค. 62 0010.32/1220
สั่งการ ตร. ลง 2 ส.ค. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/3484 เรื่อง การนำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS 0010.32/3484
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ค.62 0010.34/1218
การบันทึกบัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียดเป็นสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS 0010.33/1176
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม น.0010.34/3292
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 18 ก.ค.62) 0010.34/1093
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 มิ.ย.62 0010.33/210
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0010.32/2241
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.62 0010.33/
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย. 62 0010.32/1067
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน มิ.ย.62 0010.34/1068
การตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 9 เดือน 0010.32/3096
รายการคงค้าง ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562
รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 มิ.ย.62) 0010.34/934
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 พ.ค.62 0010.33/174
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.62 0010.34/931
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค. 62 0010.32/930
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ค.62 กช.0010.33/929
แจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 0010.32/2333
รายงานการเงินรวมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0010.32/ว 27
แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีหน่วยงานผู้เบิก ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อประกอบการพิจารณาหน่วยงานผู้เบิกที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กช 0010.33/788
รายการคงค้าง ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2562