Officers

พล.ต.ต.หญิง วัลลภา ศิริรักษ์

ผบก.กช.

พ.ต.อ.หญิง เกษศิณี ไทพิชิต

รอง ผบก.กช. (บช.1 และ บช.2)

พ.ต.อ.วิชัย ศรีศีลศิริกุล

รอง ผบก.กช. (บช.3)

พ.ต.อ.หญิง อุไรวรรณ สุธีดวงสมร

รอง ผบก.กช. (ฝอ)

พ.ต.อ. กุลวุฒิ พุ่มหิรัญ

ผกก.ฝอ.กช.

พ.ต.อ.หญิง กรรณิกา เหมือนรักษา

ผกก.บช.1

พ.ต.อ.หญิง กัญญาภัทร ไมตรีปิติ

ผกก.บช.2

พ.ต.อ.หญิง พรเพ็ญ อมรสุนทรสิริ

ผกก.บช.3