ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.2561 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4 0010.34/1383
รายการคงค้าง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 0010.34/1358
ขอให้จัดส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากคลัง บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น และบัญชีรายได้รอการรับรู้ พร้อมรายละเอียดประกอบการจัดทำรายงานการเงินของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0010.32/1340
การปรับปรุงรายการทางบัญชี การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ ตร. 0010.32/ว40
ด่วน! หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว15 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตร. ที่ 0010.33/ว15
รายการคงค้าง ณ วันที่ 24 กันยายน 2561
เคารพธงชาติ
การบันทึกรายการทางบัญชีของเงินนอกงบประมาณ เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายรถหรือการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้รถเคลื่อนและค่าดูแลรักษารถ 0010.32/3964
รายการคงค้าง ณ วันที่ 17 กันยายน 2561
หนังสือ กช.ที่ 0010.33/1267 ลง 14 ก.ย. 61 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS ของ ตร. 0010.33/1267
รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 กันยายน 2561
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.61 0010.32/1227
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ส.ค. 61
รายการคงค้าง ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 0010.34/1211
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2561 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4 0010.34/1210
หนังสือ กช. ที่ 0010.33/1188 ลง 4 ก.ย. 61 เรื่อง การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค.61 0010.33/1188
ตามสั่งการ ผบ.ตร. ลง 23 ส.ค. 61 ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.32/3574 ลง 29 ส.ค. 61 เรื่อง ร่างหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ 0010.32/3574
แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง 0010.34/3599
แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง 0010.34/3492
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
รายการคงค้าง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2561
การตรวจสอบงบทดลอง เดือน
ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการขอตกลงกระทรวงการคลัง 0010.322/1787
ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะรายงานการเงินรวมภาครัฐ 0010.322/5017
รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. 0010.33/1929
เรื่อง รหัสกิจกรรมย่อย 0010.322/30
ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางบัญชี (22พ.ย.2553)
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสตง. (18พ.ย.2553)