ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี พ.ศ.2566
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.67 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม.,บช.น., บช.ทท. และ บช.สอท.) กช. ที่ 0010.32/309
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบเดือน ม.ค.67
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.67 (พธ., บช.ก., ภ.1-ภ.4, บช.ตชด.) 0010.34/299
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค.67 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., ศยก., ยธ., ภ.5-ภ.9) 0010.33/298
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ม.ค. 67 0010.33/26
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ม.ค.67 0010.34/283
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน ธ.ค.66
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน พ.ย.66
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบเดือน ต.ค.66
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบัญชีเงินฝากคลังในระบบ New GFMIS Thai กช. 0010.32/120
การปิดการเข้าใช้งานระบบ GFMIS (SAP R/3) ของหน่วยงานระดับกรม 0010.34/62
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0010.33/45
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0010.33/45
แจ้งผลคะแนนประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 0010.33/45
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.66 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม.,บช.น., บช.ทท., บช.สอท. และ บช.สกบ.) กช. ที่ 0010.32/41
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.66 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บ.ตร., ยธ., ภ.5-ภ.9) 0010.33/53
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค.66 (พธ., บช.ก., ภ.1-ภ.4, บช.ตชด.) 0010.34/32
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 0010.33/1
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ธ.ค.66 0010.34/31
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMIS Thai 0010.33/4876
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.66 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม., บช.น., บช.ทท., บช.สอท. และ บช.สกบ.) กช. 0010.34/475
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thaiประจำเดือน พ.ย.66 0010.34/2571
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.66 (บช.ส.,รร.นรต.,บช.ศ.,บ.ตร.,บก.ยธ., ภ.5-ภ.9) 0010.33/2560
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 พ.ย. 66 0010.33/424
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.66 (พธ., บช.ก., ภ.1-ภ.4, บช.ตชด.) 0010.34/2554
การตรวจสอบและการยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai กช. 0010.32/2463
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.66 (กง., รพ.ตร., สพฐ.ตร., สตม., บช.น., บช.ทท., บช.สอท. และ บช.สกบ.) กช. 0010.34/2342
การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป.
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.66 (บช.ส., รร.นรต., ภ.5-ภ.9) 0010.33/2341