ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.65 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร. และ บช.ทท.) กช. ที่ 0010.32/620
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.65 0010.33/2364
มอบพระผงพุทธโสธร รุ่นประวัติศาสตร์เปิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี 2543 ให้แก่ผู้เช่าบูชา เพื่อสมทบเข้าเป็นเงินสวัสดิการข้าราชการตำรวจกองบัญชี
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน พ.ย.65 (บช.ก., ภ.1-4, ตชด.) 0010.34/2363
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 30 พ.ย. 65 0010.33/448
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 0010.34/2365
การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ถาวรในระบบ New GFMIS Thai กช. 0010.33/2316
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. จากการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.64 ของ ตร. เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/6359
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai ตามหนังสือ กช. ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/2210
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.65 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร. และ บช.ทท.) กช. ที่ 0010.32/2152
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.65 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., วตร., ภ.5-ภ.9) กช.0010.33/2150
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ต.ค.65 (บช.ก.,บช.ตชด.,ภ.1-4) กช.0010.34/520
รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ตุลาคม 2565
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน ก.ย.65
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน ส.ค.65
รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ วันที่ 31 ต.ค. 65 0010.33/401
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หนังสือ กช. ที่ 0010.32/2128
รายการคงค้าง ณ 31 ตุลาคม 2565
ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม 0010.33/2089
ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) ส่วนปรับปรุงเพิ่มเติม 0010.33/2089
รายการคงค้าง ณ 17 ตุลาคม 2565
รายการคงค้าง ณ 25 ตุลาคม 2565
ประชุมการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2567 (งบลงทุน) และการใช้งานระบบ New GFMIS Thai
Donec rutrum abc100/0025
งานวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 132 ปี
มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชี
รายการคงค้าง ณ 10 ตุลาคม 2565
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.65 (รพ.ตร., บช.น., สตม., สพฐ.ตร. และ บช.ทท.) หนังสือ กช. ที่ 0010.32.1967
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.65 (บช.ก.,บช.ตชด.,ภ.1-4) 0010.34/1965
การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.65 (รร.นรต., บ.ตร., ภ.5, ภ.7.,ภ.8, ภ.9, ศปก.ตร.สน.) กช. 0010.33/1966