เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร.

เลขที่หนังสือ
0010.32/4093
ลงวันที่

เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร. ส่ง ตร.(ผ่าน กช.) ภายในวันที่ 8 ม.ค.63 (ห้ามผัดส่ง)