สั่งการ ตร. ลง 2 ส.ค. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/3484 เรื่อง การนำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS

เลขที่หนังสือ
0010.32/3484
ลงวันที่

สั่งการ ตร. ลง 2 ส.ค. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/3484 เรื่อง การนำเข้าข้อมูลทางบัญชีเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS