รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการนำเข้าข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของ ตร.

เลขที่หนังสือ
0010.32/5278-5279
ลงวันที่

รายงานผลการดำเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการนำเข้าข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของ ตร.