รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 30 พ.ย.62

เลขที่หนังสือ
0010.33/378
ลงวันที่

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 พ.ย.62  พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 165 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยกรณีบัญชีพักสินทรัพย์คงค้างและยังไม่ได้ล้างเป็นบัญชีสินทรัพย์ให้ดำเนินการล้างเป็นบัญชีสินทรัพย์ ด้วยคำสั่งงาน F-04 หรือ สท.13 ประเภทเอกสาร  AA หรือ JV  แล้วแต่กรณี และกรณีบัญชีพักสินทรัพย์ที่คงค้างซึ่งเกิดจากการยกเลิกการตรวจรับให้จับคู่เคลียร์รายการด้วยคำสั่งงาน  F-04 หรือ สท.13 ประเภทเอกสาร JJ