ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร.

เลขที่หนังสือ
ด่วนที่สุด 0010.32/5011
ลงวันที่

ขอทราบข้อมูลพร้อมรายละเอียดเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 ของ ตร. (ตชด., บช.ส., ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.8, ภ.9 และ บก.ป.) ส่ง กช. ภายในวันที่ 21 .ต.ค 62