การเร่งรัดดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 14 มิ.ย.62)