การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ม.ค. 62

เลขที่หนังสือ
0010.32/259
ลงวันที่

กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ม.ค. 62 พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน 10 ก.พ. 62