การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 61

เลขที่หนังสือ
กช. 0010.33/041
ลงวันที่

การตรวจงบทดลองประจำเดือน ธ.ค. 61 (บช.ปส., บช.ส., รร.นรต., บช.ศ., บ.ตร., วตร., ภ.5 - ภ.9)