ดาวน์โหลด

เรื่อง เลขที่หนังสือ ลงวันที่
รายการคงค้าง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
กำชับการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 0010.33/ว 24
เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัญชีแยกประเภท 0010.32/956
การส่งรายงานประจำเดือน 0423.3/ว264
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงาน ZFMA55 กค 0409.3/ว264
เรื่อง การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMIS Web Online กค 0409.3/ว276
แนวทางการตรวจสอบข้อมูลบัญชี 0423.3/ว 37
รายการคงค้าง ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561
กำชับให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ สตง. 0010.32/1451
เคารพธงชาติ
ภาพธรรมชาติ
ภาพพื้นหลัง
กิจกรรมออกกำลังกาย
กิจกรรม 5ส
หนังสือ สงป.ที่ 0010.32/611 ลง 8 พ.ค. 61 เรื่อง การประเมินผลด้านบัญชีบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สงป. 0010.012/2068
Phasellus quis ligula sed nibh efficitur consectetur a a velit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
ประกาศภาพเครื่องหมายราชการของ กช.สงป.
ผังบัญชีมาตรฐาน ตร. Version 2560 หนังสือ ตร. 0010.322-ว14 ลง 18 พ.ค. 60