สู่ กองบัญชี สำนักงานงบประมาณและการเงิน

หนังสือแจ้งหน่วย

รายการประจำเดือน

ข่าวสารกองบัญชี

รายการพักสินทรัพย์คงค้าง

รายการคงค้าง

03 พ.ย. 2566

รายการคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน ต.ค.66

เลขที่หนังสือ
0010.34/2339
ลงวันที่

ผู้บังคับบัญชา

ภาพกิจกรรม

b1

rectangle68

rectangle69

rectangle70

rectangle71

rectangle72

rectangle73

rectangle74

สถานะการใช้จ่าย

ระบบรายงานการรับและการใช้จ่าย

© 2023 Copyrights. All rights reserved. Accountancy Division, Office of Budget and Finance.