หนังสือแจ้งหน่วย

มี.ค.
07
2567

ปิดการเข้าใช้งานระบบ GFMIS (SAP R/3) ของหน่วยงานระดับกรม

เลขที่หนังสือ
หนังสือ กช. ที่ 0010.34/553
ลงวันที่