หนังสือแจ้งหน่วย

ก.ย.
06
2565

ขอเชิญประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เลขที่หนังสือ
หนังสือ สงป. ที่ 0010.32/4807
ลงวันที่