ข่าวสารกองบัญชี

Default post thumbnail

การตรวจสอบงบทดลองประจำเดือน ส.ค. 2561 บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1 - 4

"กช.ได้ตรวจสอบงบทดลอง เดือน ส.ค.2561 (บช.ก., บช.ตชด., ภาค 1-4) พบว่า มีรายการคลาดเคลื่อนและบันทึกข้อมูลทางบัญชีไม่ถูกต้อง ขอให้ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน
Default post thumbnail

แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลาง

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 364 ลง 17 ส.ค.61 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ
Default post thumbnail

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือ ตร.ที่ 0010.33/ว15 ลง 5 เม.ย.61 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Default post thumbnail

กำชับการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

หนังสือ ตร. ที่ 0010.33/ว 24 ลง 5 ก.ค. 61 เรื่อง กำชับการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561