เร่งรัดรายการดำเนินการรายการคงค้างในระบบ GFMIS (ภายในวันที่ 13 ธ.ค.62)