รายงานบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ณ 31 ม.ค.63

เลขที่หนังสือ
0010.33/037
ลงวันที่

กช. ได้ตรวจสอบรายการบัญชีพักสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 ม.ค.63  พบว่ามีรายการคงค้างจำนวน 262 รายการ จึงขอให้หน่วยงานผู้เบิกที่มีรายการคงค้างดังกล่าว เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการบันทึกบัญชีให้ครบถ้วน ถูกต้อง ดังนี้

1.รายการบัญชีพักสินทรัพย์คงค้าง ให้ดำเนินการล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์รายตัวเมื่อมีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ด้วยคำสั่งงาน F-04 หรือ สท.13 ประเภทเอกสาร  AA หรือ JV  แล้วแต่กรณี

2.รายการบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง กรณีเบิกจ่ายตามงวดงานแล้วให้ดำเนินการล้างบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างเป็นบัญชีงานระหว่างก่อสร้าง ด้วยคำสั่งงาน F-04 หรือ สท.13 ประเภทเอกสาร  AA หรือ JV  แล้วแต่กรณี

3.กรณีบัญชีพักสินทรัพย์ที่คงค้างซึ่งเกิดจากการยกเลิกการตรวจรับ ให้จับคู่เคลียร์รายการด้วยคำสั่งงาน F-04 หรือ สท.13 ประเภทเอกสาร JJ