ตามสั่งการ ตร. ลง 24 ธ.ค. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.32/6253 ลง 24 ธ.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ สตง. ปี 2561 เพิ่มเติม

เลขที่หนังสือ
0010.32/6253
ลงวันที่

ตามสั่งการ ตร. ลง 24 ธ.ค. 62 ท้ายหนังสือ สงป.ที่ 0010.32/6253 ลง 24 ธ.ค. 62 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ สตง. ปี 2561 เพิ่มเติม (ของหน่วยงานผู้เบิก บช.ก., รพ.ตร., บช.ส. และ กง.) ส่ง กช. ภายในวันที่ 22 ม.ค. 63