ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เลขที่หนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ 0010.32/5504 - 5529 0010.32/1666-1667
ลงวันที่

ขอข้อมูลประกอบการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2563